• fb
  • fb
  • fb
Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji o podobnym charakterze, gromadzonych za pośrednictwem strony Sensoric, znajdującej się pod adresem internetowym www.sensoric.pl

2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości składania Zamówień za pośrednictwem strony Sensoric.

3. Wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że z kontekstu użycia tych terminów w Polityce Prywatności jednoznacznie wynika znaczenie odmienne.

II. Dane osobowe i inne dane identyfikacyjne

1. Za pośrednictwem formularza zamówień, Sprzedawca zbiera od Klientów będących Konsumentami następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres Dostawy (oraz adres do wystawienia faktury, jeżeli Klient jej zażąda i jeżeli adres do wystawienia faktury różni się od adresu Dostawy),

c) adres poczty elektronicznej,

d) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie.

2. W przypadku przedsiębiorców, Spółka gromadzi także dane osobowe osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorcy (imię i nazwisko) oraz następujące dane identyfikacyjne niebędące danymi osobowymi:

a) firma przedsiębiorcy,

b) NIP,

c) adres siedziby,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu.

W przypadku, w którym którekolwiek z podanych wyżej danych identyfikacyjnych stanowić będą dane osobowe, dane takie przetwarzane będą przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności mowa będzie o danych osobowych Klientów, należy przez to rozumieć także dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. Dane osobowe wymagane są tylko podczas złożenia zamówienia. Przeglądanie strony nie wymaga podawania tych informacji.

III. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb zawarcia i należytego wykonania Umowy, w tym dla celów księgowych, dla celów wysyłki Towarów, dla potrzeb kontaktów z Klientem w związku z wykonywaniem przez Sprzedającego Umowy, w celu rozpatrywania składanych zgłoszeń niezgodności Towaru z Umową, oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem strony przetwarzane były tylko dla potrzeb realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane oraz jedynie przez czas niezbędny dla potrzeb prawidłowej realizacji tych celów.

5. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów, Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych pozyskiwanych od Klientów za pośrednictwem strony osobom trzecim.

6. Sprzedawca jest również uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta przedsiębiorcy świadczącemu usługi kurierskie, w zakresie niezbędnym dla celów realizacji Dostawy.

7. Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do bazy danych osobowych Klientów, Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające pisemne upoważnienia nadane im przez Sprzedawcę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.